skip to Main Content

Algemene Voorwaarden Sysway.nl 28.06.2015
Dit zijn de algemene voorwaarden van Sysway.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken
van een overeenkomst met Sysway.nl.

 1. DEFINITIES

1.1. Sysway.nl: Sysway.nl gevestigd aan de van Ommenstraat 31 te
Sint Jansklooster. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
05065207.

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Sysway.nl een overeenkomst
heeft afgesloten.

1.3. Algemene Voorwaarden: dit document.

1.4. Account: de online omgeving welke aan de klant door Sysway.nl ter beschikking
wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te
configureren.

1.5. Dienst: de specifieke dienst die Sysway.nl met de klant overeenkomt, zoals
vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sysway.nl en de klant krachtens welke
Sysway.nl de Dienst zal uitvoeren.

1.7. Website: www.Sysway.nl dan wel subdomeinen en andere domeinextensies.

1.8. Systeem: het computersysteem (of de systemen) van Sysway.nl waarop het
Account wordt beheerd en waarmee de Diensten toegankelijk zijn.

1.9. Derden producten: de diensten en/of producten van derden die de klant middels de
website afneemt als dienst.

 1. AANBOD EN AANVAARDING

2.1. De overeenkomst tussen Sysway.nl en de klant gaat in op het moment dat de
klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van Sysway.nl door de bestelling
middels de website af te ronden.

2.2. Sysway.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de
totstandkoming van de overeenkomst te herroepen. Eventueel gedane betalingen
worden dan teruggestort.

2.3. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. TARIEVEN EN BETALING

3.1. Sysway.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten
te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht
worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de klant. Wanneer de
klant het niet eens is met deze wijzigingen kan hij in afwijking van artikel 7.1 de
overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, opzeggen. Dit kan enkel
tot de datum waarop de prijswijziging in gaat. Prijswijzigingen gelden niet indien
deze binnen drie maanden na de eerste contractsluitingen worden ingevoerd.

3.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten en eventueel
bijkomende kosten.

3.3. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van
Sysway.nl zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de
gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Algemene Voorwaarden Sysway.nl 21.04.2015

3.4. Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde
bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze
algemene voorwaarden.

3.5. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan aan Sysway.nl of via een
externe betaalprovider. Betalingen moeten binnen 14 dagen na dagtekening van de
factuur op de bankrekening van Sysway.nl zijn bijgeschreven.

3.6. Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, verkeert hij van
rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning
wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag:
– Sysway.nl behoudt zich het recht om voor iedere factuur
administratiekosten in rekening te brengen.
– Sysway.nl behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde
partij. Deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te
berekenen.
– Sysway.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de klant in
verzuim is.
– Sysway.nl is gerechtigd om de domeinnaam zonder enige tegemoetkoming
over te nemen indien de klant in gebreke blijft.

3.7. Indien de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn uit artikel 3.5 heeft
Sysway.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde
gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of
op te schorten, onverminderd het recht van Sysway.nl vergoeding te verlangen
voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een factuur
niet binnen de betalingstermijn uit artikel 3.5 is voldaan, is Sysway.nl tevens
gerechtigd de diensten op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren.

3.8 Indien de klant de diensten niet vroegtijdig beëindigt, dan wordt het abonnement
automatisch verlengt met het aantal jaar dat is afgesproken, tenzij anders
uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden staat beschreven.

 1. VERPLICHTINGEN VAN SYSWAY

4.1. Sysway.nl zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen
voor: een correcte domeinregistratie;
het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde
diensten; het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem
met het internet gemaakt kunnen worden; een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden;
Sysway.nl geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en
garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten
en/of derden producten.

4.2. Sysway.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit
noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk
door Sysway.nl te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het
systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens
Sysway.nl ontstaat.

 1. VERPLICHTINGEN VAN KLANT (GEBRUIKSVOORWAARDEN)

5.1. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van
zijn/haar gegevens in zijn/haar online supportpagina. Deze wijzigingen kunnen door
Sysway.nl worden doorgegeven aan de partij die de registratie van de
betreffende domeinnamen regelt.
Algemene Voorwaarden Sysway.nl 21.04.2015

5.2. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst
voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te
geven, tenzij Sysway.nl hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 5 is het de klant
toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, op het systeem te
plaatsen en te (laten) onderhouden. Op het moment dat de klant toegang geeft aan
derden is hij aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat
via zijn account van de diensten wordt gemaakt.

5.3. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of
schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de klant verboden processen of
programma’s – al dan niet via het systeem – te gebruiken waarvan de klant weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Sysway.nl, overige klanten of
internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de klant slechts
toegestaan processen of programma’s te gebruiken indien er een directe, door
Sysway.nl toegestane, verbinding met het systeem bestaat.

5.4. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor
handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke
bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen
onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;
het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-maill;
het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom
(databankrechten daaronder begrepen) van derden;
het openbaar maken of verspreiden van (kinder) pornografie;
seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
het zonder toestemming binnendringen van andere computers of
computersystemen op het Internet; het uitvoeren van (D)DoS aanvallen
In het geval Sysway.nl van mening is dat dit artikel wordt geschonden, behoudt
Sysway.nl zich het recht voor de betreffende gegevens of handelingen te
blokkeren en/of bevoegde autoriteiten in te lichten en alle relevante gegevens van
klant te verstrekken.

5.5. Indien het dataverkeer toerekenbaar aan de klant onredelijk hoog is ten opzichte
van andere klanten, of het systeem stoort, is Sysway.nl gerechtigd gepaste
maatregelen te nemen dit te beperken. Sysway.nl mag na een waarschuwing
een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

5.6. Sysway.nl is, zonder dat Sysway.nl tot enige schadevergoeding jegens de
klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant
verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te
schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de
klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de
artikelen 5.1 tot en met 5.4.

5.7. De klant vrijwaart Sysway.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van
schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van
de account, het systeem, internet, derden producten, dan wel door het niet
nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene
voorwaarden.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. De aansprakelijkheid van Sysway.nl voor directe schade geleden door de klant
als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sysway.nl
van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant
overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
Sysway.nl, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per
gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een
Algemene Voorwaarden Sysway.nl 21.04.2015
bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar
verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade
meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).

6.2. Aansprakelijkheid van Sysway.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens
en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.3. Buiten de in artikel 6 lid 1 genoemde gevallen rust op Sysway.nl geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6.4. De aansprakelijkheid van Sysway.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Sysway.nl
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke
termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sysway.nl ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Sysway.nl in staat is adequaat te reageren.

6.5. Sysway.nl is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde
Producten en/of door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan het niet
leveren of een gebrek in de levering van derden producten door de betreffende
leverancier

6.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
klant de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en
aangetekend bij Sysway.nl meldt.

6.7. De klant vrijwaart Sysway.nl voor alle aanspraken van derden wegens
aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst en/of derden product die
door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Sysway.nl
geleverde zaken, materialen of resultaten.

 1. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

7.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde
termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een
der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de
andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging
is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt
op de dag waarop Sysway.nl de bevestiging van de opzegging ontvangt. Zodra
Sysway.nl een opzegging ontvangt, wordt de klant automatisch op de hoogte
gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op de
online supportpagina van de klant. Als de klant een dergelijke bevestiging niet
binnen acht dagen kan zien op zijn/haar supportpagina, moet deze een nieuwe
opzegging sturen.

7.2. Indien Sysway.nl ervoor kiest een specifiek abonnementtype of speciale dienst
te beëindigen, kan Sysway.nl het abonnement met een opzegtermijn van 30
dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van
vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.

7.3. Sysway.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op
de website van Sysway.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een
wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de
nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze
datum.

7.4. Een abonnement op een dienst van Sysway.nl kan op ieder gewenst moment
worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald
abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement.
Algemene Voorwaarden Sysway.nl 21.04.2015
Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan
het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant Sysway.nl
hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige
abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

7.5. Aan elk der partijen bestaat de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst
slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.6. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de
overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, is
Sysway.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,
hetzij de overeengekomen dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Sysway.nl tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Sysway.nl verder
toekomende rechten.

7.7. Sysway.nl is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de
Sysway.nl diensten te staken indien;
a) de klant aan Sysway.nl valse en/of onjuiste hem betreffende
persoonsgegevens heeft doorgegeven;
b) de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
c) de klant in strijd handelt met artikel 5;
d) De leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet
langer kan leveren;
e) ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
f) de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
g) de ondermening van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
h) de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 3

7.8. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de
diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte
aansluiting op het systeem onmiddellijk door Sysway.nl buiten gebruik worden
gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten
gebruik te maken.

7.9. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Sysway.nl de door de
klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na negentig
(90) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze
(persoons)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of
indien Sysway.nl anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te
beschikken. Sysway.nl behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als
bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.

7.10. Op grond van de wet kan de klant de overeenkomst met een opzegtermijn van 14
dagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren. Let op, dit
herroepingsrecht geldt niet voor;
– domeinnamen
– maatwerk webhosting op uw verzoek
– alle overige maatwerk webhosting diensten

 1. SYSWAY DIENSTEN

8.1. Sysway.nl verzorgt in opdracht van de klant tegen betaling van een vergoeding
de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte
van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van
de klant. Daarom treedt Sysway.nl alleen op als tussenpersoon en accepteert
deze geen aansprakelijkheid. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn
contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd.
Algemene Voorwaarden Sysway.nl 21.04.2015
Sysway.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden
tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

8.2. In het geval de klant onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets
dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Sysway.nl zal echter
trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft
plaatsgevonden. Indien Sysway.nl verantwoordelijk is voor het verzenden van
een foutieve bestelling van een domeinnaam, zal deze de registratiekosten
vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

8.3. Met betrekking tot domeinnaamregistratie komt de klant overeen dat hij/zij: (1)
recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het
registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent,
compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om
informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Sysway.nl door te geven (via zijn
persoonlijke online supportpagina).

8.4. De klant vrijwaart en houdt Sysway.nl schadeloos voor alle schade die verband
houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.

8.5. Sysway.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door de klant van diens
recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door
een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of
grove schuld van Sysway.nl.

8.6. Sysway.nl heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te
maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de klant
aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter
uitsluitend voor de duur dat de klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een
redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.7. Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd.
Voor ieder top level domein gelden de volgende voorwaarden:
https://www.Sysway.nl/voorwaarden-derden.
De bovengenoemde gelinkte voorwaarden zijn, net als de algemene voorwaarden
van leveranciers van derden producten, bestanddeel van de overeenkomst en deze
voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Sysway.nl heeft geen
invloed op de inhoud van de hierboven genoemde voorwaarden of verandering
daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.

 1. DERDEN PRODUCTEN

9.1. Sysway.nl is gerechtigd derden producten te leveren dan wel derden producten
te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst. Sysway.nl is niet verantwoordelijk voor derden producten, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

9.2. Indien Sysway.nl derden producten levert aan de klant, dan zijn naast deze
algemene voorwaarden van Sysway.nl tevens de algemene voorwaarden van de
leverancier van de derden producten van toepassing op de overeenkomst.

9.3. Sysway.nl levert rechten op derden producten onder de voorwaarden als
omschreven in de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier.

9.4. Algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten die in deze
algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar
bij Sysway.nl uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De algemene
voorwaarden van leverancier zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking
worden gesteld zoals Sysway.nl deze heeft ontvangen.

9.5. De algemene voorwaarden van Sysway.nl treden in rangorde boven de
algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten, tenzij anders
aangegeven. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van Sysway.nl en de
algemene voorwaarden van leverancier, kan Sysway.nl de desbetreffende
strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier buiten toepassing
verklaren dan wel van toepassing verklaren.
Algemene Voorwaarden Sysway.nl 21.04.2015

 1. BEVEILIGING EN PRIVACY

10.1. De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan
Sysway.nl zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Sysway.nl. Deze
persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Sysway.nl en worden niet aan
derden verstrekt, tenzij Sysway.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke
uitspraak verplicht is. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn
contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd.

10.2. Sysway.nl onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of
bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij
Sysway.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan
wel in het geval de klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met
artikel 5 van deze algemene voorwaarden.*

10.3. Voorzover Sysway.nl middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de
klant verwerkt, doet Sysway.nl dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De klant zal aan alle
verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP
voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Sysway.nl tegen elke actie
die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

10.4. Indien door de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de
Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de klant Sysway.nl tegen alle
rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze
persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP.

10.5. Sysway.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer
om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te
beschermen gegevens met zich meebrengen.

 1. OVERMACHT

11.1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Sysway.nl niet in
staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer,
maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet,
storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van
derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niettoerekenbare
tekortkomingen van derden waarvan Sysway.nl zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient.

11.2. Sysway.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sysway.nl
haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sysway.nl
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Sysway.nl niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2)
maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op
schadevergoeding ontstaat.

 1. SLOTBEPALINGEN

12.1. Abonnees van de diensten van Sysway.nl dienen 18 jaar of ouder te zijn, of
toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.
Algemene Voorwaarden Sysway.nl 21.04.2015

12.2. Sysway.nl biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot
ondersteuning worden op werkdagen waar mogelijk binnen 24 uur digitaal
beantwoord.

12.3. In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de
activiteiten of activa van Sysway.nl, heeft laatstgenoemde het recht het
abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving
gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en
plichten die Sysway.nl heeft zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

12.4. Op elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

12.5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In
geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen
partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking,
welke niet aan nietigheid blootstaan.

12.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is
Sysway.nl niet gebonden aan in de aanvaarding door de klant voorkomende
afwijkingen van de aanbieding van Sysway.nl .
Sint Jansklooster, juni 2015

12.7. Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd.
Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij verlenging betaalt u het normale tarief.
Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van de contractperiode bij Sysway binnen te zijn.
Na het voltooien, geeft u Sysway opdracht tot het direct leveren van de dienst.

Back To Top
×Close search
Zoeken